Hotărârea nr. 1 din 2022

privind punerea la dispoziția operatorului de transport STP SA Alba Iulia a unui autobuz electric cu lungimea de 12m, a echipamentelor conexe autobuzului și a unei stații de încărcare lente, achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 1

privind punerea la dispoziția operatorului de transport STP SA Alba Iulia a unui autobuz electric cu lungimea de 12m, a echipamentelor conexe autobuzului și a unei stații de încărcare lente, achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești ”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 07 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția operatorului de transport STP SA Alba Iulia a unui autobuz electric cu lungimea de 12m, a echipamentelor conexe autobuzului și a unei stații de încărcare lente, achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești ” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 03/03.01.2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 197/03.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 202/03.01.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere Acordul de parteneriat nr. 73998/27.07.2018 și protocol de asociere nr. 74001/27.07.2018 cu MDRAP; Contractul de furnizare încheiat între municipiul Alba Iulia și SOR LIBCHAVY spol. s r.o. nr. 10163 din 29.01.2021 precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia;

Văzând Ordinul MDRAP nr. 4825 /2019 pentru finanțarea proiectrului cu titlul ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” și Ordinul MLPDA nr.1/12.11.2020 de modificare a Ordinului înregistrat la AMPOR cu nr. 4825/01.10.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 281/2018 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente; prevederile Hotărârii nr. 379/2018 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind îndreptarea erorii materiale, modificarea și completarea Hotărârii nr. 281/2018 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente; precum și prevederile Hotărârării nr. 88/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 281/2018 a Consiliului Local Alba Iulia cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente, cu modificările și completările ulterioare

Văzând prevederile statutului Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

Luând în considerare prevederile art.1, art. 8(1) și (3), lit. ”d”, art. 9(4), lit. ”c”, art. 22(1^1), art. 24(1), lit. ”b”, art. 24(2) și ale art. 25 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 4(1), lit. ”d”, art. 4(1^1), art. 21(5), art 28, și art. 41 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere amendamentul de modificare a doamnei consilier – Gavrilă-Paven Ionela înregistrat cu nr. 01/03.01.2022, aprobat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 17 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 89, art. 91, art. 129, alin.1, alin. (2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”i” și ”n”, ale art. 139(3) și ale art. 196(1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă punerea la dispoziția operatorului de transport, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, a unui autobuz electric cu lungimea de 12m, a echipamentelor conexe autobuzului și a unei stații de încărcare lente, cu datele de identificare detaliate în anexa, achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești ”, cod MySMIS 127739, în baza contractului de furnizare nr. 10163 din 29.01.2021 încheiat cu SOR LIBCHAVY spol. s r.o., în vederea exploatării acestora pe perioada de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Acordă mandat special domnului Primar Pleșa Gabriel Codru, ca în numele și pentru Municipiul Alba Iulia, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local:

(1) Completarea anexei nr. 2.2 – Lista bunurilor de retur la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, cu bunurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre;

(2) Stabilirea redevenței datorate în schimbul dreptului și a obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție conform art. 1.;

(3) Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 26/48/07.01.2021 în acord cu punctele (1) și (2).

Art.3 (1) Bunurile prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziție și exploatate de către operatorul de transport pentru prestarea serviciului de transport public local de călători pe raza municipiului Alba Iulia, linia 103 și linia 104, cu respectarea condițiilor prevăzute de Ordinul MDRAP nr. 4825/2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”.

(2) Operatorul de transport are obligația de a utiliza bunurile prevăzute la art. 1 numai pentru asigurarea serviciului de transport public local de călători pe raza municipiului Alba Iulia, linia 103 și linia 104, respectând obligațiile asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 26/48/07.01.2021.

Art.4 Punerea la dispoziție a bunurilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se face pe bază de proces verbal de predare primire, încheiat în termen de 60 de zile de la data recepționării acestora.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

Art.6 Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local și Primarul municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7 Hotărâre se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local

  • Direcției cheltuieli

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
  Consilier                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel   
 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex