Hotărârea nr. 10 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 01 februarie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 10

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 01 februarie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 01 februarie 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 26/19.01.2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6510/19.01.2022 a Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7260/20.01.2022 al Serviciului resurse umane-administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile din:

- art. 476 (2) lit.”a”, art. 477 (1), art. 478 (1), (2) şi (3) şi art. 479 (1) lit.”a”, lit.”c” şi lit.”d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 31(2), (5) şi (8) din Legea–cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordonarea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 februarie 2022, urmare a promovării în grad profesional superior, după cum urmează:

  • Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția Cheltuieli

  • Compartiment transport, liberă inițiativă

1. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Babițchi Anda-Narcisa, se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

Direcția Venituri

  • Biroul constatare, impunere persoane fizice

2. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat d-na Anghel Eugenia-Lăcrămioara, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

3. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat d-nul Săsărman-Ioan Marius, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

  • Compartiment încasări impozite și taxe locale

4. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Sas Maria-Iustina, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului –

  • Serviciul urbanism

5. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-nul Szakacs Andrei-Iulian, se transformă în inspector clasa I, gradul profesional principal;

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

6. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat d-nul Haneș George

Andrei, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

Art.2 Anexele nr.1 și nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ şi Direcția cheltuieli din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

- Instituția Prefectului – Județul Alba;

- Primarul municipiului Alba Iulia;

- Biroul resurse umane;

- Direcția cheltuieli;

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcția

P.B.C.3ex