Hotărârea nr. 101 din 2022

privind aprobarea participării la finanţarea lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei Studiu de coexistență pentru obiectivul REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 101

privind aprobarea participării la finanţarea lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL IIși aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei Studiu de coexistență pentru obiectivul REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâreprivind aprobarea participării la finanţarea lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL IIși aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei Studiu de coexistență pentru obiectivul REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 111/23.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22171/23.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 22222/23.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 51 din Legea nr. 123/2012, - Legea energiei electrice și gazelor naturale, modificată și completată ulterior, ale art. 39 din Ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.47((15^1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. “d”, art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. “n”, 129 (2) lit. ”e” coroborat cu art.129(9) lit. “a”, ale art.139 (3) lit.”a” si art.196(1) lit.”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă participarea Municipiului Alba Iulia la finanţarea lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului de investiții „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II cu suma de 3.024.596,94 lei inclusiv TVA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea se va actualiza în faza de elaborare a proiectului tehnic și de contractare a lucrărilor.

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să semneze contractul de cofinanţare lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului de investiții „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II cu operatorul Distribuție Energie Electrică România.

Art.3 Aprobă indicatorii tehnico-economici, faza Studiu de coexistență pentru obiectivul REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA" – LOTUL II, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Serviciul investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotarare.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotararea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Institutia Prefectului - Judetul Alba

  • Directia cheltuieli

  • Directia tehnica, dezvoltare

  • Srviciul investiții și lucrări publice

  • SC Distribuție Energie Electrică România

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
      Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                   Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex