Hotărârea nr. 102 din 2022

privind acordarea unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 102

privind acordarea unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 112/25.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23042/25.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 23205/25.02.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Cererea Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 22158/23.02.2022, devizul de lucrări anexă la cererea de finanțare și declarația pe proprie răspundere a reprezentantului Protopiatului Ortodox Român Alba Iulia;

Având în vedere prevederile art.3(3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4(2), art.5 și art. 14 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41(1) și ale art. 186 (2) din HG nr. 53/2008 privind Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, republicată, ale art. 14 și ale pct. 9 lit.”c” din Anexa 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (8) lit. ”a”, ale art. 139 (3) lit. ”a” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă alocarea, din bugetul local al Municipiului Alba Iulia, a unui sprijin financiar în cuantum de până la 161.600 lei Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia, pentru efectuarea lucrărilor de pictură a Capelei cu hramul ” Sf. Ier. Vasile cel Mare” a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia.

Art.2 Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia va prezenta până la finalul anului în curs, documentele justificative pentru cheltuirea sprijinului financiar acordat.

Art.3 Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarciniile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Direcției cheltuieli

  • Protopopiatului Ortodox Român Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
         Consilier                                                                                     Secretar general  
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                           Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex