Hotărârea nr. 103 din 2022

privind modificarea anexei la Hotărârea nr.368/28 septembrie 2021 a Consiliului local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPATII SOCIO-CULTURALE , EDUCATIVE SI DE RECREERE, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa 1 si etapa 2-actualizare valorii obiectivului de investitii

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 103

privind modificarea anexei la Hotărârea nr.368/28 septembrie 2021 a Consiliului local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPATII SOCIO-CULTURALE , EDUCATIVE SI DE RECREERE, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iuliaetapa 1 si etapa 2-actualizare valorii obiectivului de investitii

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.368/28 septembrie 2021 a Consiliului local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPATII SOCIO-CULTURALE , EDUCATIVE SI DE RECREERE, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa 1 si etapa 2 - actualizare valorii obiectivului de investitii inițiat de primarul municipiului și înregistrat cu numărul 113/25.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23386/25.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 23387/25.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale HGR nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.” b” coroborat cu art.129 (4) lit.” d” , art.139(3) lit “e” și art. 196 (1) lit.” a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se modifică anexa la Hotărârea nr.368/28 septembrie 2021 a Consiliului Local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPATII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE SI DE RECREERE, cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia etapa 1 si etapa 2-actualizare valorii obiectivului de investitii, documentație depusă în cadrul proiectului Ansamblu Urban cu Spatii Socio-Culturale, Educative si de Locuit, Cartier Gheorghe Sincai, Alba Iulia.

Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Direcția programe.

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                             Contrasemnează,
     Consilier                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                           Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex