Hotărârea nr. 105 din 2022

privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 105

privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 11 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 117/08.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 27543/08.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 27549/08.03.2022 al Direcției de asitență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 42, 43 și 44 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 și ale art.25 (1) din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 26 din OUG nr.40/1999 (cap.3) privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe și ale HGR nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 434/25.11.2021 a Consiliului local privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale şi ale Dispoziţiei Primarului nr. 3876/03.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de lucru privind repartizarea locuinţelor sociale;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 26/29.01.2021 a Consiliului local privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 7.03.2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit lit.”c” coroborat cu art. 129(6) lit. ”a” și ”b”, ale art. 129(2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”b” și ”q”, art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă repartizarea locuințelor sociale în anul 2022, în funcție de data la care devin disponibile de închiriat, din blocurile de locuințe sociale situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 47, Bl. A1 conform anexei nr. 1, nr. 49 Bl.A2 conform anexei nr. 2 și nr.51 Bl. A3 conform anexei nr. 3.

Art.2 Se stabilește chiria nominală pentru locuințele sociale situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 47 Bl.A1, nr. 49, Bl.A2 și nr.51 Bl. A3.

Art.3 Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iuli

  • Instituția Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia de Asistenţă Socială

  • Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului p ublic

 

 

 

Alba Iulia, 11 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                         Contrasemnează,
    Consilier                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                       Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex