Hotărârea nr. 106 din 2022

privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 106

privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 11 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 115/08.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 27183/07.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 27522/08.03.2022 al Biroului administrativ din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 285/2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia, modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129 (4) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă alocarea în bugetul anului 2022 a sumei totale de 65.000 lei pentru susținerea și promovarea culturii scrise.

Art.2 Comisia desemnată de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia va derula procedura de finanțare.

Art.3 Comisia desemnată de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia pentru susținerea și promovarea culturii scrise și Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Comisia pentru susținerea și promovarea culturii scrise

 

 

 

Alba Iulia, 11 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
        Consilier                                                                                        Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                             Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex