Hotărârea nr. 107 din 2022

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 107

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 11 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 116/08.03.2022;

Având în vedere Cererea de finanțare a Clubului Sportiv Universitetea din Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 22-6454 – PAB;

Văzând referatul de aprobare nr. 27512/08.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 27515/08.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul nefavorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere Ordinul M.E.C.T. nr. 6412/2008 prin care a fost înființat Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia,

Văzând preederile art. 26 lit. ”b” din Anexa 1 la Ordinul nr. 3696/2012 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”d” coroborat cu art.129 (7) lit.”f”, art.136(1) , art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de până la 300.000 lei din bugetul local pe anul 2022, Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia - secția rugby, în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022.

Art.2 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Județul Alba

  • Direcției cheltuieli

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia.

 

 

 

Alba Iulia, 11 martie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                         Jeler Marcel       
 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex