Hotărârea nr. 108 din 2022

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alba Iulia pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 108

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alba Iulia pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 21 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alba Iulia pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 119/15.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30361/15.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 30398/15.03.2022 al Direcţiei programe din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 15(1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.77/2016 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia alocate pentru activitati nonprofit de interes local;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”b”, ale art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alba Iulia pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Acordarea finantarilor prevazute la art.1 se va realiza in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia alocate pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 77/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Programe din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția programe

- Direcția juridică, administrație publică locală

 

 

 

 

Alba Iulia, 21 martie 2022

 
 
 
 
 
 
Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel       
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex