Hotărârea nr. 109 din 2022

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.109

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 21 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia inițiat de consilieri locali – Sandu Cornel Stelian și Filimon Marius și înregistrat cu numărul 120/17.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31881/17.03.2022 al consilierilor locali Sandu Cornel Stelian și Filimon Marius, raportul de specialitate nr. 282/17.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărârea nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind înființarea structurii sportive „Sport Club municipal Unirea Alba Iulia”, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere Hotărârea nr. 43/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia de aprobare a bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. 99/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot”;

Văzând adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 3261/3/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 31351/16.03.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „a”, lit. „c” și lit. „f”, art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea art. 4 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, aprobat prin anexa la Hotărârea nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu un nou punct 4.5, după cum urmează:

4.5 C.S.M.U.A.I. Implementează anual Proiectul „Educație și sănătate prin înot”

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia ramân neschimbate.

Art.3 Hotărârea nr. 39/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4 Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 21 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
        Consilier                                                                               Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex