Hotărârea nr. 11 din 2022

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 11

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data 27 ianuarie 2022:

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 8/17.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5902/18.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 117/19.01.2022 al Căminului pentru persoane vâstrnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 102 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, ale Hotărârii Guvernului nr. 426/ 27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 02 iunie 2020, ale art. 516, art. 519, art. 529(1) și (3) și art. 530(3) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a”, art. 129 (7) lit. „b”, art. 139 (1) și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1(1) Aprobă costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia în funcție de gradul de dependență al persoanei îngrijite, începând cu 01 februarie 2022, astfel:

a) pentru persoanele independente 3.000 lei/ beneficiar;

b) pentru persoanele semidependente 3.700 lei/ beneficiar;

c) pentru persoanele dependente 4.890 lei/ beneficiar;

(2) Contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în funcție de gradul de dependență al fiecărui beneficiar pe baza costului mediu lunar, după cum urmează:

a) pentru persoanele independente 2.200 lei/ beneficiar;

b) pentru persoanele semidependente 2.450 lei/ beneficiar;

c) pentru persoanele dependente 2.650 lei/ beneficiar.

(3) Încadrarea beneficiarilor în grade de dependenţă se realizează de către Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, prin personalul de specialitate numit în echipa de evaluare.

(4) Beneficiarii instituţionalizaţi în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar ori contribuția de întreținere pentru fiecare categorie de beneficiari, aprobate prin prezenta hotărâre.

(5) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată: soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, fraţi şi surori, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege.

(6)Contribuţia susţinătorilor legali ai persoanelor instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în următoarele procente:

 

Venitul lunar net pe membru de familie (lei)

 

Contribuţia lunară (% din diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere)

Mai mic sau egal cu 1.524

0

1.525-1.724

10

1.725-1.924

20

1.925-2.124

30

2.125-2.324

40

2.325-2.524

50

2.525-2.724

60

2.725-2.924

70

2.925-3.124

80

3.125-3.324

90

3.325 sau mai mare

100

(7) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

(8) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se iau în calcul veniturile salariale sau asimilate salariilor, veniturile din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, veniturile din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent. Nu se iau în calcul următoarele categorii de venituri:

a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) indemnizația de creștere a copilului;

h) tichetele de masă, indemnizația de hrană, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile de hrană acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) sporul pentru condiții deosebite de muncă, acordat în conformitate cu prevederile legale.

  1. Prevederile alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător și pentru stabilirea venitului lunar al persoanei vârstnice îngrijite în cămin.

  2. Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (4) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

  3. Cuantumul sumei care se poate încasa de la susținătorul legal în urma aplicării procentelor prevăzute la alin. (6) nu poate depăși o cincime din venitul mediu net lunar al susținătorului legal obligat la plată pentru un beneficiar îngrijit în cămin, o pătrime pentru doi beneficiari îngrijiți în cămin și o treime pentru trei sau mai mulți beneficiari îngrijiți în cămin. Contribuția susținătorului legal împreună cu întreținerea stabilită prin hotărâre judecătorească și datorată copiilor sau altor persoane, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

Art.2(1) În cazul în care persoanele vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile consecutive, contribuţia de întreţinere se recalculează la cerere, scăzându-se suma aferentă zilelor lipsă din cămin, prin raportare la valoarea totală a contribuției de întreținere din luna respectivă.

  1. Perioada maximă în care un beneficiar poate lipsi voluntar din cămin și poate solicita recalcularea contribuției de întreținere este de 30 de zile într-un an calendaristic. Perioada de 30 de zile nu se reportează de la un an la altul. Beneficiarii nou-instituționalizați pot lipsi voluntar din cămin în cursul anului în care se instituționalizează, o perioadă proporțională cu timpul rămas până la sfârșitul anului din perioada maximă stabilită.

  2. Perioadele de spitalizare ale beneficiarului nu se consideră lipsă voluntară din cămin, în aceste cazuri recalcularea făcându-se pe baza documentului medical de externare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 51/ 2021.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Direcția de asistență socială Alba Iulia

  • Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
  Consilier                                                                                         Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                         Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex