Hotărârea nr. 110 din 2022

privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 110

privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 135/22.03.2022;

Văzând cererea depusă de ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba CUI 36894319, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 137520/23.11.2021; cererea depusă de ASOCIAȚIA SM SPEROMAX ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 29913/14.03.2022; cererea depusă de ASOCIAȚIA „SFÂNTUL ANDREI” BĂRĂBANȚ, cu sediul în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, jud. Alba, CUI 18699298, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 135885/19.11.2021; cererea depusă de ASOCIAȚIA NON-GUVERNALĂ MARIA BEATRICE, cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba, CUI 27786253, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 142103/07.12.2021; cererile depuse de FUNDAȚIA HOPE & HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA, cu sediul în Baia Mare, Bulevardul București, nr. 2A, jud. Maramureș, CUI 13661594, înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 16582/10.02.2022; cererea depusă de FUNDAȚIA PAEM ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Traian, nr. 8, jud. Alba, CUI 8780173, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 1572/10.01.2022; cererea depusă de FUNDAȚIA „CONGREGAȚIA SFÂNTUL IOSIF”, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 19, jud. Alba, CUI 7053860, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 144246/10.12.2021; cererile depuse de UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 133, Sector 1, CUI 2786991, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 147358/15.12.2021 și nr. 149545/20.12.2021; cererea depusă de MUNTEAN BOGDAN NICOLAE, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 6, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 12959/03.02.2022; cererea depusă de ȚÂRĂU IOAN, domiciliat în Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 15, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 134774/17.11.2021; cererea depusă de SOCIETATEA DE AJUTORARE ”DIAKONIA”, cu sediul în Alba Iulia, str. George Coșbuc, nr. 20B, CUI 14562745, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 139472/26.11.2021 prin care solicită scutirea de la plata impozitelor datorate bugetului local aferent anului 2022 pentru anumite imobile situate în municipiul Alba Iulia, cererea depusă de UNIREA SCM, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, CUI 1757122, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 1883/10.01.2022; cererea depusă de SC ELISA MED SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Aurel Lazăr, nr. 6, jud. Alba, CUI 21469370, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 144965/13.12.2021; cererea depusă de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, jud. Alba, CIF 6663533, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 139350/26.11.2021; cererea depusă de FUNDAȚIA TRANSAVIA, cu sediul în Alba Iulia, str. Scărișoara, nr. 95A, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 104300/10.09.2021; cererea depusă de ASOCIAȚIA PENTRU CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ (ACAS) cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Băsești, nr. 19, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 128839/04.11.2021; cererea depusă de ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, str. Păcii, nr. 3, jud. Alba, CUI 4562770, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 143716/09.12.2021; cererea depusă de SC ALBATROS GOLD SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Azur, nr. 2, jud. Alba, CUI RO15079348, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 141316/06.12.2021; cererea depusă de doamna BOLEA MARIA, domiciliată în Alba Iulia, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1I, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 148787/17.12.2021; cererea depusă de COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Doinei, nr. 1A, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 133833/16.11.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33806/22.03.2022 al Primarului mnicipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33787/22.03.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 456(2) lit. ”c” și ”d”, ale art. 464 (2) lit. ”d”, ”e” și ”f”, ale art. 469 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 75 (2) lit. „e” și art. 82(1) lit. „c” din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 87(3), art. 129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129 (4) lit. ”c”, art. 139(3) lit. ”c” și art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba, aflat în proprietatea Asociației Nevăzătorilor din Romania Filiala Județeană Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba CUI 36894319.

Art.2 Aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri și teren aferentă anului 2022 pentru imobilul (clădire – sala P10, P13 și P14 din cadrul imobilului Centrală termică nr. 7), situată în Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba, aflat în folosința Asociației SM Speromax Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba.

Art.3 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Corniștei, nr. 12, jud. Alba, aflat în proprietatea Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț, cu sediul în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, jud. Alba, CUI 18699298.

Art.4 Aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri si a taxei pe teren aferente anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba, aflat în folosința Asociației Non-Guvernamentale Maria Beatrice, precum și scutirea de la plata impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru terenul situat în Alba Iulia, str. Mitologiei, nr. 1 și str. Ana Aslan, FN, jud. Alba, aflate în proprietatea Asociației Non-Guvernamentale Maria Beatrice, cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba, CUI 27786253.

Art.5 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru următoarele imobile (clădire și teren) situate în municipiul Alba Iulia, jud. Alba, aflate în proprietatea Fundației Hope & Homes for Children România, cu sediul în Baia Mare, Bulevardul București, nr. 2A, jud. Maramureș, CUI 13661594:

 • Casă de tip familial, str. Garoafelor, nr. 64,

 • Casă de tip familial, str. Orizontului, nr. 20,

 • Casă de tip familial, str. Arieșului, nr. 67,

 • Casă de tip familial, str. Turnătoriei, nr. 14,

 • Casă pentru persoane vârstnice, str. Turnătoriei, nr. 14A,

 • Casă de tip familial, str. Poieniței, nr. 18,

  • Centrul de primire în regim de Urgență, str. Ion Arion, nr. 23B.

Art.6 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul situat în Alba Iulia, str. Traian, nr. 8, jud. Alba, aflat în proprietatea Fundației Paem Alba, precum și scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren aferente anului 2022 pentru imobilul situat în Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 6, jud. Alba aflat în folosința Fundației Paem Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Traian, nr. 8, jud. Alba, CUI 8780173.

Art.7 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru următoarele imobile (clădire și teren) situate în municipiul Alba Iulia, jud. Alba, aflate în proprietatea Fundației „Congregația Sfântului Iosif”, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 19, jud. Alba, CUI 7053860:

 • casa Cămin Bătrâni, str. Barbu Lăutaru, nr. 54, jud. Alba;

 • casa Cămin Bătrâni, str. Aurel Vlad, nr. 40, jud. Alba;

 • casa Cămin Bătrâni, Bulevardul Ferdinand I, nr. 66E, jud. Alba;

 • casa Cămin Bătrâni, str. Basarabiei, nr. 6, jud. Alba;

 • Casa parohială, str. Basarabiei, nr. 6, jud. Alba, jud. Alba;

 • Școala Gimnazială Sfântul Iosif, str. Munteniei, nr. 2/4, jud. Alba;

 • Liceul Sfântul Iosif, Bulevardul Ferdinand I, nr. 20, jud. Alba;

 • Școala Primară Sfântul Iosif, str. Iașilor, nr. 16, jud. Alba;

 • Școala Primară Sfântul Iosif, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba;

 • Grădinița Sfântul Iosif, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba;

 • Sală de sport (apartament nr. II ), str. Basarabiei, nr. 6A, jud. Alba;

 • Scoala Sfântul Iosif clasa 0, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba;

 • Școala Sfântul Iosif, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba;

 • Casa de bătrâni (apartament II + 2, magazii + WC), Bulevardul Ferdinand I, nr. 16, jud. Alba;

 • apartament nr. 2 + șopron + apartament nr. 1, str. Iașilor, nr. 22, jud. Alba;

 • Mânăstire, situată în Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba;

 • Biserica Romano – Catolică situată în Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 15, jud. Alba.

Art.8 Aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren aferente anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. București, nr. 2A, jud. Alba, aflat în folosința Uniunii Scriitorilor din România, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 133, Sector 1, CUI 2786991.

Art.9 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Mureșului, nr. 19, jud. Alba, aflat în proprietatea contribuabilului Muntean Bogdan Nicolae, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 6, jud. Alba.

Art.10 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru imobilul situat în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, jud. Alba, aflat în proprietatea contribuabilului Țârău Ioan, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 15, jud. Alba.

Art.11 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe cladiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru urmatoarele imobile (clădiri și teren) situate în municipiul Alba Iulia: Casa Elim – str. Tudor Vladimirescu, nr. 69; Casa Betania – str. Horea, nr. 23; Casa Ararat – str. Avântului, nr. 18; Casa Iope – str. Horea, nr. 25, C.R.E.D. Sf. Iosif – str. Narciselor, nr. 20; Asistența Socială – str. George Cosbuc, nr. 20B, aflate în proprietatea Societății de Ajutorare ”Diakonia”,cu sediul în Alba Iulia, str. George Coșbuc, nr. 20B, CUI 14562745.

Art.12 Aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul situat în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, aflat în proprietatea Unirea SCM, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, CUI 1757122.

Art.13 Aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul, situat in Alba Iulia, str. Dr. Aurel Lazar, nr. 6, jud. Alba, aflat în proprietatea SC Elisa Med SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Aurel Lazăr, nr. 6, jud. Alba, CUI 21469370.

Art.14 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022 pentru clădirile folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ având suprafața construită de 826,80 mp și valoare de 335679,20 lei, aflate în proprietatea Camerei de Comerț și Industrie Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, jud. Alba, CIF 6663533.

Art.15 Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022 datorat de Fundația Transavia cu sediul în Alba Iulia, str. Scărișoara, nr. 95A, jud. Alba, CIF 22439555, pentru clădirile cu destinația de biserică ortodoxă și birouri situate în Alba Iulia, str. Scărișoara, nr. 95A, jud. Alba și clădirile cu destinația de anexe bisericești (capelă, clopotniță și grup sanitar) situate în Alba Iulia, str. Vidra, nr. 48, jud. Alba, aflate în proprietatea Fundației Transavia.

Art.16 Aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri si a taxei pe teren aferente anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Ampoiului, nr. 2, jud. Alba, aflat în folosința Asociației pentru Consiliere și Asistență Specializată cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Băsești, nr. 19, jud. Alba, CIF 14826739.

Art.17 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022 pentru clădirea situară administrativ în Alba Iulia, str. Păcii, nr. 7, jud. Alba, aflată în proprietatea Asociației Caritas Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Păcii, nr. 3, jud. Alba, CIF 4562770.

Art.18 Aprobă scutirea de la plata impozitului aferent anului 2022 pentru următoarele mijloace de transport aflate în proprietatea SC Albatros Gold SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Azur, nr. 2, jud. Alba, CUI RO15079348:

 • semiremorcă Montract, nr. înmatriculare AB-76-SRD;

 • încărcător frontal serie motor 03110389;

 • semiremorcă serie șasiu 18396;

 • semiremorcă, nr. înmatriculare AB-08-SLE;

 • semiremorcă Srema, nr. înmatriculare AB-09-AOY;

 • Fiat Doblo, nr. înmatriculare AB-08-XDA;

 • Mercedes, nr. înmatriculare AB-09-DZV

 • semiremorcă OVA, nr. înmatriculare AB-09-RHF;

 • Renault, nr. înmatriculare AB-09-UFC;

 • semiremorca SCHIMTZ, nr. înmatriculare AB-12-VGA;

 • Ford Transit, nr. înmatriculare AB-08-DMY;

 • semiremorcă SCHIMTZ, nr. înmatriculare AB-80-NOS;

 • semiremorcă ECOVRAC, nr. înmatriculare AB-10-JAL;

 • Iveco, nr. înmatriculare AB-10-JET;

 • Iveco, nr. înmatriculare AB-10-JEU

 • semiremorcă KRONE, nr. înmatriculare AB-10-LAX;

 • Dacia Dokker, nr. înmatriculare AB-10-REW;

 • semiremorcă SCHIMTZ, nr. îmatriculare AB-10-SCN;

 • Iveco, nr. înmatriculare AB-10-XPL;

 • mașină autopropulsată pentru lucrări marca Bombardier, serie șasiu 2 BVHGC1X7V007003;

 • autoutilitară Iveco Magirus, nr. înmatriculare AB-08-EDA;

 • autoutilitară Volvo, nr. înmatriculare AB-09-JYG;

 • autoutilitară Volvo, nr. înmatriculare AB-09-RKZ;

 • autoutilitară Volvo, nr. înmatriculare AB-10-LBW;

 • autoutilitară Volvo, nr. înmatriculare AB-10-TPF;

 • autoutilitară DAF, nr. înmatriculare AB-11-DRX;

 • TGB TLH serie șasiu RFCLTHTBBLY007475, serie motor 00501974;

 • TGB TLH serie șasiu RFCLTHTBBLY007470, serie motor 00501977;

 • Iveco, nr. înmatriculare AB-11-FIG;

 • semiremorcă Kogel, nr. înmatriculare AB-89-ZUO;

 • Iveco, serie șasiu VF1MAFABA4860013;

 • Toyota Hilux, serie șasiu AHTFZ29G609091883, serie motor A021919.

Art.19 Aprobă scutirea doamnei Bolea Maria, domiciliată în Alba Iulia, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1I, jud. Alba, de la plata creanțelor fiscale respectiv impozitul pe clădiri și impozit pe teren aferent anului 2022 astfel: pentru suprafața construită desfășurată de 306,65 mp din clădirea înscrisă în CF nr. 77243 Alba Iulia, nr. cadastral 77243 și suprfața de 1000 mp din terenul înscris în CF nr. 106913 Alba Iulia, nr. cadastral 106913 precum și pentru clădirea înscrisă în CF nr. 72760 Alba Iulia, nr. cadastral 72760-C1 în suprafață de 307 mp toate folosite de întreprinderea socială Asociația „Proiectul Viziunea Nevăzătorilor” Alba Iulia pentru serviciul social Centru de zi pentru copii nevăzători și copii cu dezabilități multiple.

Art.20 Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022 pentru imobilul (clădire) situat administrativ în Alba Iulia, str. Doinei, nr. 1A, jud. Alba, aflat în proprietatea Colegiului Farmaciștilor din România, Filiala Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Doinei, nr. 1A, jud. Alba.

Art.21 Direcția de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.22 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.23 Hotărârea se va comunica:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituției Prefectului – Județul Alba

 • Direcției Venituri

 • Asociației Nevăzătorilor din Romania Filiala Județeană Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba

 • Asociației SM Speromax Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba

 • Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț, cu sediul în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, jud. Alba

 • Asociației Non-Guvernamentale Maria Beatrice, cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba

 • Fundației Hope & Homes for Children România, cu sediul în Baia Mare, Bulevardul București, nr. 2A, jud. Maramureș

 • Fundației Paem Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Traian, nr.8, jud. Alba

 • Fundației „Congregația Sfântului Iosif”, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 19, jud. Alba;

 • Uniunii Scriitorilor din România, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 133, Sector 1

 • Muntean Bogdan Nicolae, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 6, jud. Alba

 • Țârău Ioan, domiciliat în Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 15, jud. Alba

 • Societății de Ajutorare ”Diakonia”, cu sediul în Alba Iulia, str. George Coșbuc, nr. 20B, jud. Alba

 • Unirea SCM, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba

 • SC Elisa Med SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Aurel Lazăr, nr. 6, jud. Alba

 • Camerei de Comerț și Industrie Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, jud. Alba

 • Fundației Transavia, cu sediul în Alba Iulia, str. Scărișoara, nr. 95A, jud. Alba

 • Asociației pentru Consiliere și Asistență Specializată, cu sediul în Alba Iulia, str. Gheoghe Pop de Băsești, nr. 19, jud. Alba

 • Asociației Caritas Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Păcii, nr. 3, jud. Alba

 • SC Albatros Gold, cu sediul în Alba Iulia, str. Azur, nr. 2, jud. Alba

 • Bolea Maria, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1I, jud. Alba.

 • Colegiul Farmaciștilor din România, Filiala Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Doinei, nr. 1A, jud. Alba

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                Contrasemnează,
      Consilier                                                                           Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                               Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 66,66 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex