Hotărârea nr. 111 din 2022

privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 111

privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 133/22.03.2022;

Vazând cererea depusă de Asociația de Ajutorare Alba Iulia – Langenberg, cu sediul în Alba Iulia, str. Crișan, nr. 2, jud. Alba, CUI 8216515 înregistrată la Municipiul Alba Iulia sub nr. 153908/30.12.2021, prin care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Crișan, nr. 2, județul Alba;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33673/22.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33780/22.03.2022 al Direcției venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 456 (2) lit. ”d” și ale art. 464 (2) lit.”e” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 9 (3) și ale art. 15 (3) din Hotărârea nr. 507/2021 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022 modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 87(3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129(4) lit. ”c”, art. 139 (3) lit.”c” și ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Nu aprobă scutirea Asociației de Ajutorare Alba Iulia – Langenberg, cu sediul în Alba Iulia, str. Crișan, nr. 2, jud. Alba, CUI 8216515, de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Crișan, nr. 2, jud. Alba.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției Venituri

  • Asociației de Ajutorare Alba Iulia - Langenberg.

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                          Contrasemnează,
        Consilier                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                       Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex