Hotărârea nr. 112 din 2022

privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 112

privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 134/22.03.2022;

Vazând cererea depusă de Asociația Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții” cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, bl. 9BCD, ap. 2, jud. Alba, CUI 24668687, înregistrată la Municipiul Alba Iulia sub nr. 22664/24.02.2022, prin care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe anul 2022 pentru imobilul (clădire – Centrală termică nr. 4) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 20A, județul Alba;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33769/22.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33785/22.03.2022 al Direcției venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 456(2) lit. ”d” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.9 (3) din Hotărârea nr. 507/2021 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022 modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 87(3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129(4) lit. ”c”, art. 139 (3) lit.”c” și ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Nu aprobă scutirea Asociației Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții” cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, bl. 9BCD, ap. 2, jud. Alba, CUI 24668687, de la plata taxei pe clădiri aferente anului 2022 pentru imobilul (clădire – Centrală termică nr. 4) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 20A, județul Alba .

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției Venituri

  • Asociației Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții”

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                     Contrasemnează,
         Consilier                                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                    Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex