Hotărârea nr. 113 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor posturi, funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 01 aprilie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 113

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor posturi, funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 01 aprilie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor posturi, funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 01 aprilie 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 139/22.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare cu nr.33926/22.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34713/23.03.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane-administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile din art. 409 alin.(1), alin. (3) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii–cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 aprilie 2022, urmare a transformării unor posturi, funcții publice și contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Serviciul resurse umane-administrativ

 • Compartiment protecție civilă, securitate și sănătate în muncă

(1) Funcția publică de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional superior (ID-457166), vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional principal;

Direcția Cheltuieli

 • Compartiment transport, liberă inițiativă

(2) Funcția publică de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional superior (ID-378001), vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional asistent;

 • Compartiment relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

(3) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional I;

(4) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional I;

(5) Funcția contractuală de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional IA;

(6) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional IA;

(7) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional IA;

(8) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional IA;

(9) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional IA;

(10) Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, clasa I, gradul profesional II, vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional IA;

Serviciul Poliția Locală

Compartiment dispecerat, monitorizare

(11) Funcția publică de execuție de polițist local, studii S, clasa I, gradul profesional superior (ID-378186), vacant, se transformă în polițist local, studii S, clasa I, gradul profesional asistent;

 • PUBLIC “ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL”

Serviciu Contracte, Patrimoniu

 • Compartiment elaborare contracte

(12) Funcția publică de execuție de referent de specialitate, studii SSD, clasa II, gradul profesional superior (ID-378212), vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional asistent;

 • Compartiment încasări domeniul public și privat

(13) Funcția publică de execuție de referent, studii M, clasa III, gradul profesional superior (ID-378229), vacant, se transformă în consilier, studii S, clasa I, gradul profesional principal.

Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionare câinilor fără stăpân

(14) Funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, studii S, clasa I, gradul profesional IA, vacant, se transformă în inspector de specialitate, studii S, clasa I, gradul profesional debutant;

 • SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Medici școlari

(15) Funcția contractuală de medic specialist, studii S, vacant, se transformă în medic generalist, studii S.

(16) Funcția contractuală de asistent medical principal, studii PL, vacant, se transformă în asistent medical, gradul debutant, studii PL.

Art.2 Aprobă statul de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, conform modificărilor de la art. 1 alin. (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) și alin. (11).

Art.3 Aprobă statul de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local“, conform modificărilor de la art. 1 alin. (12), (13) și alin. (14).

Art.4 Aprobă statul de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală, conform modificărilor de la art. 1 alin. (15) și (16).

Art.5 Anexele nr.1, nr.2 și nr. 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea se comunică către

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului – Județul Alba

 • ANFP

 • Biroul resurse umane

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex