Hotărârea nr. 114 din 2022

privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 114

privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 151/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34189/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34461/23.03.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând adresa Instituţiei Prefectului – Județul Alba nr. 1961/1/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 22972/2022;

În temeiul prevederilor art.129 (14), art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Revocă Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022.

Art.2 Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia

- Direcţiei cheltuieli

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
 Consilier                                                                                     Secretar general
    Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel               

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex