Hotărârea nr. 115 din 2022

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga”

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 115

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 176/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34074/ 23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34612/23.03.2022 al Compartimentului informare, presă, comunicare și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alab Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând cererea nr. 153/25.02.2022 transmisă de Palatul Copiilor și înregistrată la nr. 24371/01.03.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia;

Având în vedere prevederile art. 111 (3) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 49(3) și art. 52 din Ordinul nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (4) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga”.

Suma prevăzută va fi alocată din bugetul local pe anul 2022 - capitol 67.5000, art. bugetar 20.30.30.01, poziția alte evenimente.

Palatul Copiilor Alba Iulia va depune până la data de 31.12.2022 decontul aferent sprijinului financiar acordat.

Art.2 Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Palatul Copiilor Alba Iulia

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
        Consilier                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                               Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex