Hotărârea nr. 116 din 2022

privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 116

privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 123/21.03.2022 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32358/18.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33083/21.03.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local nr. 1/23.02.2022 privind aprobarea necesarului de contribuții/compensații ale membrilor pentru funcționarea serviciului de transport public local;

Având în vedere prevederile art. 6 şi ale art. 11 din statutul AIDA-TL aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile art. 1 (1), lit. ”h”, art. 3, art. 10, art. 43 şi ale art. 44 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art 17(1) și (2), ale art. 19, art. 19^1, art. 41 şi ale art. 42 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 46 (1), lit `f` din OGR nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art. 90, ale art. 129(2) lit. ”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”n”, ale art. 139(3) lit. ”a” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă contribuția Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022 în cuantum de 2.380.000 de lei.

Art.2 Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local

  • Direcţia cheltuieli

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
       Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex