Hotărârea nr. 117 din 2022

privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 117

privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și inregistrat cu numărul 130/22.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33684/22.03.2022 al Primarului municipiului Alba, raportul de specialitate nr. 33733/22.03.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 42, art.43, art.48 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.21 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului local privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, ale Hotărârii nr. 326/2021 a Consiliului local privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 216/2021 a Consiliului local, ale Dispoziţiei Primarului municipiului Alba Iulia nr. 3876/03.09.2011 privind aprobarea metodologiei de lucru privind soluționarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor sociale și ale Dispoziției Primarului municipiului Alba Iulia nr. 4485/6.12.2021 privind aprobarea perioadei de preluare a cererilor pentru atribuirea locuințelor sociale;

Văzând prevederile Hotărârii nr.434/25.11.2021 a Consiliului local privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia și ale Hotărârii nr. 105/2022 a Consiliului local privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 26/29.01.2021 a Consiliului local privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 18.03.2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit ”d” coroborat cu art. 129(7) lit.”q”, art. 139 (1), art. 196 (1) lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Lista II de priorităţi pentru anul 2022 în vederea repartizării locuinţelor sociale, din Municipiul Alba Iulia, propusă de către Comisia de analiză a cererilor de locuinţe sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția de Asistenţă Socială și Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Alba

  • Direcției de Asistenţă Socială

  • Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex