Hotărârea nr. 118 din 2022

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 118

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 137/22.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33667/22.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33751/22.03.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 476 (2) lit.”a”, art. 477 (1), art. 478(1), (2) şi (3), art. 479 și art. 518 (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31*(2), (5) şi (8) din Legea–cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare;

Văzând prevederile art. 71 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, lit.”e”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din articolul 2 punctul 1 al Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, în sensul că se elimină cuvântul ”bătrâni” din denumirea Serviciului de îngrijire bătrâni la domiciliu ”La tine acasă îngrijire la domiciliu”.

Art.2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa nr.1 a Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, în sensul că se adaugă cuvântul ”socială” la denumirea Serviciului de îngrijire la domiciliu ”La tine acasă îngrijire la domiciliu”.

Art.3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, după cum urmează:

- la punctele 74-80, se adaugă cuvântul ”bătrâni” la denumirea funcțieiîngrijitor la domiciliu” și se va înlocui nivelul de studii ”M” cu nivelul de studii ”M,G”.

-la punctul 83, se va înlocui funcția contractuală de execuție denumită ”îngrijitor” cu denumirea ”îngrijitoare”.

Art.4 Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială, în urma îndreptării erorii materiale, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă statul de funcții al Direcției de Asistență Socială, în urma îndreptării erorii materiale conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Anexele nr.1 și nr. 2 ale Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local își încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.7 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local rămân neschimbate.

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 Compartimentul resurse umane, monitorizare și Serviciul financiar, administrativ, achiziții publice din Direcţia de asistență socială, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.10 Hotărârea se comunică către:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Direcţia de asistență socială

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
     Consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                         Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex