Hotărârea nr. 12 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 12

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 15/18.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5973/18.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6265/19.01.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022;

Văzând prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (3) lit. „a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în sensul că la punctele 5.1 și 5.2 în loc de „ianuarie 2021” se va citi „ianuarie 2022

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentului proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia

- Direcţiei cheltuieli

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
   Consilier                                                                                           Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                           Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex