Hotărârea nr. 120 din 2022

privind acordarea sumei de 1200 lei doamnei Palcău Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 120

privind acordarea sumei de 1200 lei doamnei Palcău Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Palcău Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 131/22.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33681/22.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33732/22.03.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, amendamentul de modificare înregistrat cu nr. 13/131/22.03.2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 19 voturi valabil exprimate și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ ;

Văzând prevederile art.2 și art.3 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 și art.2 din Legea nr. 17/ 2000 - Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(14), art. 139 (3) lit. ”a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 1200 lei doamnei Palcău Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, în luna martie 2022, din bugetul local, capitolul ,,Asistenţă Socială 68.02.50.50.20.30.30 ''.

Art.2 Direcția de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituția Prefectului - Județul Alba

-Direcția de Asistenţă Socială Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                              Contrasemnează,
    Consilier                                                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                            Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex