Hotărârea nr. 121 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA - CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 121

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA - CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA - CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și inregistrat cu numărul 124/21.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33081/21.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33148/21.03.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.7 6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.44 și ale art.45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 1(1) din OG nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr 53/04.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr 30667/15.03.2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind modificarea Hotărârii nr. 305/2018 a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia –Cartier Cetate”.

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, ale art. 139 (3) lit. ”e” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
      Consilier                                                                               Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                    Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex