Hotărârea nr. 122 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 122

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 125/21.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33175/21.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33191/21.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Programului european The European Territorial Cooperation Programme URBACT III (2014-2020), Manualului de implementare al Programului URBACT III, Documentului Tehnic de Lucru al Programului URBACT III, Ghidului de Finanțare și anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului și Contractului de finanțare JOINT CONVENTION BETWEEN LEAD PARTNER AND PROJECT PARTNERS FOR THE URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME - PHASE 2, NETWORK TITLE: FOOD CORRIDORS - Empowering Territorial Food Corridors within the European Union;

Având în vedere prevederile OG nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 – 2020 modificată ulterior;

Văzând prevederile Ordinului nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 293 din 2019 privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – RURBAN FOOD, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni, modificată și completată prin Hotărârea nr. 234/2020 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – RURBAN FOOD, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se completează Art. 3 din Hotărârea nr. 293/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

”Se aprobă o perioadă de 3 luni post-implementare a proiectului, începând cu 8 august 2022, în vederea redactării și transmiterii, de către UMP, a raportului tehnico-financiar final al proiectului.”

Art.II Se modifică Art. 11 din Hotărârea nr. 293/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union - FOOD CORRIDORS, în relația cu Secretariatul Tehnic Comun URBACT III, cu întreg consorțiul de parteneri și cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentând Autoritatea Națională pentru Programul URBACT III și să semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontratare, contractare, implementare și raportare în cadrul proiectului.”

Art.III Se modifică Art. 12 din Hotărârea nr. 293/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilități și să monitorizeze implementarea proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union - FOOD CORRIDORS prin Dispoziții/Note interne/Rapoarte/Planuri de implementare/Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare și funcționare specific Administrației Publice Locale, cu dispozițiile legale aplicabile Contractului de finanțare, bugetelor subsecvente și procedurilor tehnice și financiare de implementare stabilite de autoritatea finanțatoare - The Joint Technical Secretariat.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, completată prin Hotărârea nr. 234 din 25 august 2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.V Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Direcției programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                      Secretar general 
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                          Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex