Hotărârea nr. 123 din 2022

privind aprobarea Strategiei de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 123

privind aprobarea Strategiei de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 185/24.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 14647/07.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 35304/24.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive nr. CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate (POCA/471/2/1) și anexele subsecvente, Cererea de Finanțare aferentă proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” și conținutul anexelor sale, cod MySmis 128599 și Contractul de Finanțare nr. 365/18.06.2019 și conținutului anexelor sale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Minutei nr. 34948/24.03.2022;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/28.05.2019 şi anexele subsecvente 1 şi 2 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, posturile din cadrul proiectului, precum și detalierea obiectului de activitate, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 62/26.02.2021 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 și ale Hotărârii nr. 479/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art. 129 (4) lit. „e”, ale art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte Direcții ale Administrației Publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției tehnice, dezvoltare

  • Direcței programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană.

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
      Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel     

 


 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex