Hotărârea nr. 124 din 2022

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 124

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 149/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34270/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34322/23.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Cererea de finanțare a Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 33608/22.03.2022

Având în vedere prevederile Ordinul M.E.C.T. nr. 6412/2008 prin care a fost înființat Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia, ale art. 26 lit. ”b” din Anexa 1 la Ordinul 3696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 18^1* și art.69 din legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului modificată și completată ulterior;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”d” coroborat cu art.129(7) lit. ”f”, art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de până la 50.000 lei din bugetul local pe anul 2022, Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia - secția tenis, în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022.

Art.2 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre, prin încheierea unui contract de finantare.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Județul Alba

  • Direcției cheltuieli

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
    Consilier                                                                             Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                               Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex