Hotărârea nr. 125 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 125

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 156/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34276/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34464/23.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 9(4) și (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/2021 a Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” (Innovative energy efficiency solutions for the Olympic Swimming Pool - Alba Iulia) finanțat de Innovation Norway prin apelul Energy Programme in România – Energy Efficiency , în cadrul programului „EEA and Norway Grants 2014 – 2021”

Văzând prevederile Contractului de finanțare 2020/516129 din 14.12.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129 (4) lit.”d”, ale art. 139 (3) lit. ”e” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică - faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”, cuprinși în anexa privind descrierea sumară a investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană și Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea va fi comunicată către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                    Contrasemnează,
      Consilier                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                  Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex