Hotărârea nr. 13 din 2022

privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 13

privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 16/18.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5978/18.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6260/19.01.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând adresa nr. 96/2021 a Asociației „Micul Prinț” Alba Iulia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 138983/2021, prin care se solicită încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia pentru anul 2022 și alocarea bugetului aferent anului 2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art. 129 (4) lit. „a”, art.129 (9) lit.”a”, art 129 (7) lit. „a”, 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Acordul de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 699.504 lei, din bugetul local, aferentă anului 2022.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în cadrul Acordului de Cooperare în relația cu partenerii și să semneze toate actele ce derivă din procesul de îndeplinire a a acestuia.

Art.4 Direcţia cheltuieli și Compartimentul proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Compartimentul proceduri administrative, învățământ

- Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
   Consilier                                                                                         Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                          Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex