Hotărârea nr. 14 din 2022

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 14

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 550/15.12.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 146818/15.12.2021 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6780/20.01.2022 al al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând avizul conform al Inspectoratului școlar Județean Alba nr. 153968/30.12.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru funcționarea în anul școlar 2022-2023 a unitărilor cu personalitate juridică și a structurilor arondate, adresa nr. 2638/11.01.2022 al Grădiniței cu program prelungit nr. 13 și adresa nr. 6530/19.01.2022 al Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”;

Având în vedere prevederile art. 19(4) și ale art. 61(2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 24 din Ordinul nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antrepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, ale art. 139(1) şi ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulteriore.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Inspectoratului Școlar Județean Alba

  • Unităților de învățământ din municipiul Alba Iulia

  • Direcției cheltuieli

  • Biroului întreținere și reparații clădiri

  • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
           Consilier                                                                              Secretar general   
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex