Hotărârea nr. 141 din 2022

privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr.123292/2021

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 141

privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr.123292/2021

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr.123292/2021 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 169/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34348/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34679/23.03.2022 la Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.184/1999 privind parcelarea imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pentru construire garaje și darea în folosință gratuită Fundației Umanitare a Bisericii Apostolice de Ziua a Șaptea Filiala Alba Iulia și Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 239/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF – Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINAȚIE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA, MUNICIPIUL ALBA IULIA”;

Având în vedere Nota justificativă nr.32222/18.03.2022 privind propunerile/soluțiile tehnice pentru amenajare/reinstaurare aspect urbanistic corelat cu noua tematică și funcțiuni arhitecturale din zona garajor situate în strada Arieșului, municipiul Alba Iulia, a Serviciului Investiții și lucrări publice;

Văzând prevederile art. 1276 (2) din Codul civil republicat, modificat și completat ulterior, ale art. 362 (3) coroborate cu cele ale art. 327 (1) lit. ”c” și art. 327 (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 9 din Contractul de concesionare nr.123292/2021 și art. 5.2.1 din Caietul de sarcini, anexă la Contract;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit. ”b”, ale art. 139 (3) lit. ”g” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se declară de interes public local imobilul cu nr. Top. 2308/2/4/2/3/3/5/3/2/3/2/4/3/4/2/3/39 înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în suprafață de 21 mp situat în strada Arieșului, Municipiul Alba Iulia.

Art.2 Aprobă denunțarea unilaterală a Contractului de concesionare nr. 123292/2021 încheiat între Municipiul Alba Iulia, în calitate de concedent și Ocnean Darius-Ioan, în calitate de concesionar, cu plata unei despăgubiri, stabilită printr-un raport de evaluare.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia să efectueze demersurile pentru denunțarea unilaterală a contractului menționat la art. 2 și pentru constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea imobilelor – garaje de pe str. Arieșului.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public

  • Titularului Contractului de concesionare

  

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                        Contrasemnează,
        Consilier                                                                                                                                  Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                                       Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex