Hotărârea nr. 15 din 2022

privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2022

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 15

privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 29/20.01.2022;

Având în vedere adresa nr. 6419/19.01.2022 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, referatul de aprobare nr. 6937/20.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7215/20.01.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia;

Având în vedere :

  • prevederile art. 1(4), lit. ”i”, art. 2, art 17(1) lit. ”n”, ale art. 19 și ale art. 42 din Legea nr. 92/2007 privind Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

  • prevederile art. 1 (1), lit. ”h”, art. 2, art. 3, art. 10, art. 23(1) lit. ”b”, art. 43 şi ale art. 44 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;

  • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

  • prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”n”, ale art. 139(3) lit. ”a” şi ale art. 196(1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Stabilește compensaţia acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către operatorul de transport public Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pentru acoperirea diferenţei dintre costurile eligibile suportate și înregistrate de operatorul de transport în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, pe anul 2022, în cuantum de 22.135.000 de lei.

Art.2 Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea de comunică către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local

  • Direcţia cheltuieli

  • STP SA Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                   Contrasemnează,
     Consilier                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                 Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61,90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex