Hotărârea nr. 155 din 2022

privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la revocarea Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 155

privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la revocarea Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la revocarea Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 174/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33227/ 21.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21184/22.02.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele nefavorabile ale Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere plângerea prealabila înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona;

Văzând prevederile art. 27^1 (1), lit. ”a”, ”b”, ”c”, ”d” din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(14), art. 139(1) şi ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Respinge PLÂNGEREA PREALABILĂ privind REVOCAREA H.C.L. 451/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND INVESTIȚIILE PRIVATE ȘI PUBLICE ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona, ca neîntemeiată.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia,

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

  • Cabinet avocat Stoian Ioana Simona

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                                   Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 66,66 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex