Hotărârea nr. 156 din 2022

privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la REVOCAREA Hotărârii nr.185/27.04.2021 a Consiliului local prin care s-a aprobat P.U.Z.,, Modernizare străzi în zona de nord a MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – reglementare stradală: lot I, LOT II, LOT III” și a Certificatului de Urbanism 2100/08.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 156

privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la REVOCAREA Hotărârii nr.185/27.04.2021 a Consiliului local prin care s-a aprobat P.U.Z.,, Modernizare străzi în zona de nord a MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – reglementare stradală: lot I, LOT II, LOT III și a Certificatului de Urbanism 2100/08.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea PLÂNGERII PREALABILE cu privire la REVOCAREA Hotărârii nr.185/27.04.2021 a Consiliului local prin care s-a aprobat P.U.Z.,, Modernizare străzi în zona de nord a MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – reglementare stradală: lot I, LOT II, LOT III” și a Certificatului de Urbanism 2100/08.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 175/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33232/21.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 32955/21.03.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere plângerea prealabila înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr;

Văzând prevederile art. 27^1 (1) lit. ”a”, ”b”, ”c”, ”d” din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/199 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(14), art. 139(1) şi ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Respinge PLÂNGEREA PREALABILĂ privind REVOCAREA H.C.L. 185/27.04.2021 PRIN CARE S-A APROBAT P.U.Z. ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – REGLEMENTARE STRADALĂ: LOT I, LOT II, LOT III” ȘI A CERTIFICATULUI DE URBANISM 2100/08.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr, ca neîntemeiată.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

  • Cabinet avocat Adnana Călugăr

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                Contrasemnează,
       Consilier                                                                                                         Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex