Hotărârea nr. 157 din 2022

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27 inițiat de primarul Alba Iulia și înregistrat cu numărul 172/23.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33200/21.03.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 32954/21.03.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Având în vedere prevederile art.2(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.47(1),(2),(3),(5) și art.48(1),(2),(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile sectiunii a 6-a, art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat cu Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Alba - Micesti aprobat prin Hotărârea nr. 108/2008 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Seigau aprobat prin Hotărârea nr. 159/2011 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Dealul Furcilor aprobat prin Hotărârea nr. 52/1996 a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. (10), (11), sectiunea a 3-a, sectiunea a 4-a, anexa 1 din Ordinului 2701/2010 privind Metodologiea de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

Având în vedere prevederile cap. III, art. (2), (10), (11), cap. IV, sectiunea a 2-a, sectiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism aprobat cu Hotărârea nr. 28/11.02.2011 a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129(2), lit. “c” coroborat cu art. 129(6), lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 13388 / 03.02.2022.

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” - intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Jud. Alba, C.F. nr. 72377 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. MADINI INVESTIȚII S.R.L., cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism anexate.

Art.2: Reglementările urbanistice stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu de la Art. 1 au termenul de valabilitate de 2 ani de la data aprobării acestuia, termen în care prevederile prezentului P.U.D. trebuie puse în aplicare.

Art.3: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.4: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5: Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcției tehnice, dezvoltare

  • Direcției venituri

  • Birou evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                                   Contrasemnează,
    Consilier                                                                                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                                                     Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90.47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex