Hotărârea nr. 16 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local referitoare la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.)

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 16

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local referitoare la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.)

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local referitoare la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.) inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 38/21.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7230/20.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7746/21.01.2022 al Compartimentului relații internaționale parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Prevederile Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.);

Având în vedere prevederile Programului pentru Energie în România, Apel pentru Propuneri de Proiect: Apel 2.1-Geotermală, Domeniu de interes: Energie regenerabilă, v.2.0 - Mai 2021 (Mecanismul Financiar SEE 2014-2021)

Văzând Cererea de finanțare pentru proiectul „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în 30 septembrie 2021 în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel pentru Propuneri de Proiect: Apel 2.1-Geotermală, Domeniu de interes: Energie regenerabilă, v.2.0 - Mai 2021 ;

Văzând Priorităţile strategice ale Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/strategy_en );

Văzând Acordul privind Spațiul Economic European (Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area of 17 March 1993 (OJ No L 1, 3.1.1994, p. 572; and EFTA States’ official gazettes) si completarile ulterioare (https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Agreement%2Bon%2Bthe%2BEEA.pdf ), aprobat prin decizia Comisiei Europene (EEA Council Decision No 1/95 of 10 March on the entry into force of the Agreement on the European Economic Area OJ No L 86, 20.4.1995, p. 58; EEA Supplement No 14, 20.4.1995, p. 1);

Văzând Acordul privind participarea României în EEA (Agreement on the participation of Bulgaria and Romania in the European Economic Area of 25 July 207 (OJ No L 221, 25.8.2007, p 15; EEA supplement No 39, 26.6.2008, p. 1);

Văzând Memorandumul de participare a României la programul EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources/romania-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021

Văzând Regulamentul de implementare a proiectelor EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=197 );

Văzând Portalul proiectului, ce include ghidul și documentele proiectului https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Modifică art. 5 din Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art. 5 Se aprobă valoarea totală eligibilă proiect în cuantum de 1.294.118 euro, din care 1.215.368,00 EUR valoare eligibilă alocată Municipiului Alba Iulia.”

Art.II Modifică art. 6 din Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art. 6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Alba Iulia, din bugetul local, reprezentând contribuția de minimum 15 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 182.305,00 euro, reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“.”

Art.III Modifică art. 7 din Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art.7 Se aprobă susținerea din bugetul local a valorii de 41.244 euro reprezentând cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“.

Art.IV Completează art. 12 din Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu două alineate noi, care vor avea următorul conținut :

(2) Municipiul Alba Iulia se angajează să nu recupereze TVA-ul.

(3) Municipiul Alba Iulia se angajează să nu depășească valoarea totală eligibilă a bugetului de proiect.

Art.V Modifică Anexa 3 la Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VICelelalte prevederi ale Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.VII Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VIII Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IX Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

  • S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A.

  • Innovation Norway

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
       Consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                           Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex