Hotărârea nr. 160 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B PROROX PROIECT SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 160

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B PROROX PROIECT SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B PROROX PROIECT SRL - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 127/22.03.2022;

Având în vedere cererea formulată de SC B&B PROROX PROIECT SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 19386/17.02.2022; referatul de aprobare nr. 33179/21.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33342/22.03.2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile contractului de închiriere nr.13545/1996, modificat și completat prin Actele adiționale nr.14777/2000, nr.8784/2007, nr.36442/2012, nr.49140/2017 și nr.33720/2018;

Având în vedere amendamentul de modificare a domnului consilier Vârtei Sergiu Nicolae, înregistrat cu nr. 15/127/22.03.2022, aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 19 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art.108, lit.”c„, ale art.129 (2) lit."c", coroborat cu art.129 (6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă prelungirea cu 5 ani, cu condiția renegocierii valorii contractului, pornind de la prețul minim de 8 euro/mp, începând cu data de 27.04.2022 a termenului contractului de închiriere nr.13545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B&B PROROX PROIECT SRL.

Art.2.Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.13545/1996 se face prin act adițional.

Art.3..Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.13545/1996.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Contracte Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-SC B&B PROROX PROIECT SRL, str.Traian, nr.26, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                           Contrasemnează,
        consilier                                                                                                                      Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                    Jeler Marcel 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.3ex