Hotărârea nr. 161 din 2022

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor, FN

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 161

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor, FN

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor, FN - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 128/22.03.2022;

Având în vedere cererea domnului Boca Silvestru înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 15098/08.02.2022; referatul de aprobare nr. 33176/21.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33345/22.03.2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Hotărârii nr.418/2021 a Consiliului local Alba Iulia privind privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor;

Având în vedere fișa mijlocului fix;

Având în vedere prevederile art.6 din Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art.888 și ale art.1650 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”b”, ale art.139(2), ale art.196 (1) lit.”a” și ale art.364(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă raportul de evaluare efectuat de către Roșu Adriana Eusența – Membru Titular ANEVAR, pentru imobilul (teren), proprietate privată a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia, str.Iașilor, FN, înscris în CF nr.116156 Alba Iulia, cu nr.cadastral 116156 și nr.top.1429/2/2, în suprafață de 38 mp, având categoria de folosință curți-construcții, la valoarea de 2.580 euro plus TVA.

Art.2. (1)Aprobă vânzarea prin negociere directă către Boca Silvestru, a imobilului (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, înscris în CF nr.116156 Alba Iulia, cu nr.cadastral 116156 și nr.top.1429/2/2, în suprafață de 38 mp, având categoria de folosință curți-construcții, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 12760 lei.

(2)Stabileşte preţul minim de pornire al negocierii directe la suma de 2.580 euro plus TVA.

Art.3. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul contracte, patrimoniu și Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

-Boca Silvestru, B-dul Republicii, nr.8, bl.30, ap.7, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                        Contrasemnează,
      consilier                                                                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                               Jeler Marcel
 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.3ex