Hotărârea nr. 162 din 2022

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 6286/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 162

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 6286/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr.6286/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 180/24.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34725/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34856/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Vãzând prevederile art.24(3), art.33 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 109(2), art. 262 lit. „e” din Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.„c”, art 139 (1) şi ale art. 196(1) lit.„a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Însuşeşte raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic extrajudiciar ing. Martin Nicolae, în Dosarul nr. 6286/176/2021, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia, asupra imobilelor situate în Alba Iulia, str. Dacilor nr.26 și 28, privind rectificarea suprafețelor tabulare de carte funciară.

Raportul de expertiză tehnică judiciară face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local şi Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                             Contrasemnează,
      consilier                                                                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                                       Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezeți.

P.B.C.4ex