Hotărârea nr. 163 din 2022

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 163

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 182/24.03.2022;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 21496/22.02.2022 depusă de:

-Agachi Gheorghe și soția Agachi Lucica, prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 102534 Alba Iulia cu nr. cad. 102534 (2889/2/1/4/1) în suprafaţă de 131 mp,

-Luha Vasile și soția Luha Marinela prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 102458 Alba Iulia cu nr. cad.102458 (2887/1/2/1/2/1/1/2/1) în suprafaţă de 28 mp,

-Teodorescu Nicolae și soția Teodorescu Elena, prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 102063 Alba Iulia cu nr. cad. 102063 (2887/1/2/1/2/1/1/3/1) în suprafaţă de 55 mp,

-Tudor Gheorghe Florin și soția Tudor Dorina Angela prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 75297 Alba Iulia cu nr. cad. 75297 (2887/1/2/1/2/1/1/4/1) în suprafaţă de 59 mp,

-Bogdan Pavel și soția Bogdan Maria Emilia prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 82874 Alba Iulia cu nr. cad. 82874 (2887/1/2/1/2/1/1/5/1/2/1) în suprafaţă de 95 mp

- Medrea Viorel Nicodim și soția Medrea Rodica Viorica prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 85477 Alba Iulia cu nr. cad. 85477 (2887/1/2/1/2/1/1/5/1/1/1) în suprafaţă de 105 mp,

-Todea Gheorghe și soția Todea Ana prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 84884 Alba Iulia cu nr. cad. 84884 (2879/4/1/3) în suprafaţă de 78mp și CF nr. 85282 Alba Iulia cu nr. cad. 85282 (2886/2/1/1/2) în suprafaţă de 230 mp,

- Bregar Gheorghe prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr. 102533 Alba Iulia cu nr. cad. 102533 în suprafaţă de 50 mp,

-Petruța Ionel și soția Petruța Marcela prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr.84328 Alba Iulia cu nr. cad. 84328 (2883/1/1/4/1/2, 2884/1/1/4/1/2) în suprafaţă de 230 mp,

-Voina Gheorghe și soția Voina Georgeta prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr.82888 Alba Iulia cu nr. cad. 82888 (2882/4/1/4) în suprafaţă de 88 mp,

-Man Maxim Alexandru și soția Man Iulia Andreea prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr.84813 Alba Iulia cu nr. cad. 84813 (2882/4/1/6) în suprafaţă de 138 mp,

-Culda Radu și soția Culda Ana și Călin Ioana prin care se propune acceptarea donaţiei unui imobil – (drum) înscris în: CF nr.70105 Alba Iulia cu nr. cad. 70105 (2882/4/1/2) în suprafaţă de 133 mp, strada Milenium.

Văzând referatul de aprobare nr. 34718/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34879/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 863 lit.”c” din Codul Civil, ale art. 291(3) lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ modificat si completat ulterior; art.13(5) din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139(2), şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ modificat si completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Acceptă donaţia făcută municipiului Alba Iulia, de către proprietarii: Agachi Gheorghe, Agachi Lucica, Luha Vasile, Luha Marinela, Teodorescu Nicolae, Teodorescu Elena, Tudor Gheorghe Florin, Tudor Dorina Angela, Bogdan Pavel, Bogdan Maria Emilia, Medrea Viorel Nicodom, Medrea Rodica Viorica, Todea Gheorghe, Todea Ana, Bregar Gheorghe, Petruța Ionel, Petruța Marcela. Voina Gheorghe, Voina Georgeta, Man Maxim Alexandru, Man Iulia Andreea, Culda Radu, Culda Ana si Călin Ioana, constând din imobilele (drumuri) înscrise în CF nr. 102534 Alba Iulia cu nr. cad. 102534 (2889/2/1/4/1) în suprafaţă de 131 mp, CF nr. 102458 Alba Iulia cu nr. cad. 102458 (2887/1/2/1/2/1/1/2/1) în suprafață de 28 mp, CF nr. 102063 Alba Iulia cu nr. cad. 102063 (2887/1/2/1/2/1/1/3/1) în suprafață de 55 mp, CF nr. 75297 Alba Iulia cu nr. cad. 75297 (2887/1/2/1/2/1/1/4/1) în suprafață de 59 mp, CF nr. 82874 Alba Iulia cu nr. cad. 82874 (2887/1/2/1/2/1/1/5/1/2/1) în suprafață de 95 mp, CF nr. 85477 Alba Iulia cu nr. cad. 85477 (2887/1/2/1/2/1/1/5/1/1/1) în suprafață de 105 mp, CF nr. 84884 Alba Iulia cu nr. cad. 84884 (2879/4/1/3) în suprafață de 78 mp, CF nr. 85282 Alba Iulia cu nr. cad. 85282 (2886/2/1/1/2) în suprafață de 230 mp, CF nr. 102533 Alba Iulia cu nr. cad. 102533 în suprafață de 50 mp, CF nr. 84328 Alba Iulia cu nr. cad. 84328 (2883/1/1/4/1/2, 2884/1/1/4/1/2) în suprafață de 230 mp, CF nr. 82888 Alba Iulia cu nr. cad. 82888 (2882/4/1/4) în suprafață de 88 mp, CF nr. 84813 Alba Iulia cu nr. cad. 84813 (2882/4/1/6) în suprafață de 138 mp, CF nr. 70105 Alba Iulia cu nr. cad. 70105 (2882/4/1/2) în suprafață de 133 mp, imobile situate in Alba Iulia, strada Milenium.

Art.2.Planul de amplasament și delimitare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Declară că imobilele (drumuri) înscrise în CF nr.102534 Alba Iulia cu nr. cad.102534 (2889/2/1/4/1) în suprafaţă de 131mp, CF. nr. 102458 Alba Iulia cu nr. cad. 102458(2887/1/2/1/2/1/1/2/1), CF nr. 102063 Alba Iulia cu nr. cad. 102063(2887/1/2/1/2/1/1/3/1)in suprafata de 55 mp, CF nr. 75297 Alba Iulia cu nr. cad. 75297(2887/1/2/1/2/1/1/4/1) in suprafata de 59 mp, CF nr. 82874 Alba Iulia cu nr. cad. 82874(2887/1/2/1/2/1/1/5/1/2/1) in suprafata de 95 mp,CF nr. 85477 Alba Iulia cu nr. cad. 85477(2887/1/2/1/2/1/1/5/1/1/1) in suprafata de 105 mp, CF nr. 88848 Alba Iulia cu nr. cad. 88848(2879/4/1/3) in suparafata de 78 mp, CF nr. 85282 Alba Iulia cu nr. cad. 85282 (2886/2/1/1/2) în suprafață de 230 mp, CF nr. 102533 Alba Iulia cu nr. cad. 102533 în suprafață de 50 mp, CF nr. 84328 Alba Iulia cu nr. cad. 84328 (2883/1/1/4/1/2, 2884/1/1/4/1/2) în suprafață de 230 mp, CF nr. 82888 Alba Iulia cu nr. cad. 82888 (2882/4/1/4) în suprafață de 88 mp, CF nr. 84813 Alba Iulia cu nr. cad. 84813 (2882/4/1/6) în suprafață de 138 mp, CF nr. 70105 Alba Iulia cu nr. cad. 70105 (2882/4/1/2) în suprafață de 133 mp, strada Milenium ca facând parte din domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Art.4. Se înscriu în inventarul domeniului public al municipiului Alba Iulia imobilele cuprinse la Art.3.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului- Județul Alba

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Serviciului contracte, patrimoniu

-Direcției cheltuieli

-Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

-Direcției tehnice, dezvoltare

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                      Contrasemnează,
         consilier                                                                                                                               Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                             Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex