Hotărârea nr. 164 din 2022

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti construcții), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță Nr. 31.

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 164

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti construcții), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță Nr. 31.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti construcții), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță Nr. 31. - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 181/24.03.2022;

Având în vedere cererea depusă de Societatea Natura Import – Export SRL prin Dida Ioan Titu, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 29970/14.03.2022; referatul de aprobare nr. 34724/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34884/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 863 lit.”c” din Codul Civil, art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat si completat;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Acceptă donaţia făcută municipiului Alba Iulia, constând din imobilul (curti constructii) înscris în CF nr. 114630 Alba Iulia cu nr. cad. 114630 (2362/1/5/2/1/2/1, 2363/1/5/2/1/2/1) în suprafaţă de 7478 mp efectuată de Societatea Natura Import – Export SRL prin Dida Ioan Titu imobil situat in Alba Iulia, strada Emil Racoviță nr.31.

Art.2.Planul de amplasament și delimitare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Declară că imobilul (curti constructii) înscris în CF nr. 114630 Alba Iulia cu nr. cad. 114630 (2362/1/5/2/1/2/1, 2363/1/5/2/1/2/1) în suprafaţă de 7478 mp, ca facând parte din domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Art.4. Se înscrie în inventarul domeniului public al municipiului Alba Iulia imobilul cuprins la Art.3

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 7. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului- Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Direcției cheltuieli

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                      Contrasemnează,
        consilier                                                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                               Jeler Marcel 

 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex