Hotărârea nr. 165 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 165

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum),

str. Pinului - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 179/24.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34726/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34859/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 40 din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba – Sectia Carte Funciara introducerea in circuitul civil a imobilului (drum):

- Strada Pinului – Alba Iulia identificată cu poziția 488 și parțial poziția 487 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 – „drum” in suprafata masurata de 6924 mp.

Art.2. Solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba – Sectia Carte Funciara inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia domeniul public și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (drum) menționat în Art.1. din prezenta hotărâre.

Art.3. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament al imobilului fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                       Contrasemnează,
     consilier                                                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                              Jeler Marcel

 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex