Hotărârea nr. 166 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 166

privind însușirea documentației tehnice de alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 183/24.03.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de SC Regal Market SRL prin administrator Muntean Gabriela Mărioara, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 30993/2022; referatul de aprobare nr. 34995/24.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 35019/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 557 (2) din Codul Civil; art. 41 (5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 132, art. 135, art. 137, art.156 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte documentația tehnică de alipire întocmită de inginer topograf Șuluțiu Mihai, prin care se propune alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20, înscrise în:

- CF nr. 93882 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/35/4/3/1 - "curți construcții", în suprafață de 88 mp.

- CF nr. 108533 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/17 - "curți construcții", în suprafață de 21 mp.

-CF nr. 77201 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/35/14/19/4/3/6/4/2/6/5/3/5/5/1/3/3/247/3/6/5/2/3/3 - "curți construcții", în suprafață de 23 mp.

- CF nr. 77195 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/35/14/19/4/3/6/4/2/6/5/3/5/5/1/3/3/247/3/6/5/2/3/1; 3625/2/35/14/19/4/3/6/4/2/6/5/3/5/5/1/3/3/247/3/6/5/2/3/2 - "curți construcții", în suprafață de 37 mp.

- CF nr. 108534 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/15/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - "curți construcții", în suprafață de 57 mp.

Documentația tehnică de alipire face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra imobilelor cuprinse la art. 1.

Art.3. Completează inventarul domeniului privat al municipiului Alba Iulia cu imobilele cuprinse la art. 1.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                             Contrasemnează,
           consilier                                                                                                                     Secretar general
    Tudorașcu Raul                                                                                                                    Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex