Hotărârea nr. 167 din 2022

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară ( varianta nr.2) efectuată în Dosar nr. 2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 167

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară ( varianta nr.2) efectuată în Dosar nr. 2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară (varianta nr.2) efectuată în Dosar nr. 2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 178/24.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34728/23.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34862/24.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Vãzând prevederile art.24(3), art.33 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 109(2), art. 262 lit. „e” din Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.„c”, art 139 (1) şi ale art. 196(1) lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Însuşeşte „Varianta nr. 2” propusă în raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar ing. Rasa Remus, în Dosarul nr. 2718/176/2021, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia, asupra imobilului situat în Alba Iulia, b-dul Horea nr. 21A, prin rectificarea suprafeței tabulare de 832 mp la suprafața de 1124 mp, conturată prin punctele topografice din raportul de expertiză 33-A-B-39-38-37-36-35-34-33 ;

Raportul de expertiză tehnică judiciară face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local şi Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - județului Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului Administraţie publică locală, juridic, contencios.

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                         Contrasemnează,
        consilier                                                                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                                Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți;

P.B.C.4ex