Hotărârea nr. 168 din 2022

privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 168

privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 177/24.03.2022;

Având în vedere adresa nr. 16040/1/G/SJ/II.C.2 a Instituţiei Prefectului – Județul Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 21574/22.02.2022; referatul de aprobare nr. 119089/19.11.2020 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 34727/23.03.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local Alba Iulia cu privire la însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I.

Art.2. Restul prevederilor din cuprinsul Hotărârii nr. 473/2021 a Consiliului local Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                Contrasemnează,
    consilier                                                                                                             Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                        Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex