Hotărârea nr. 17 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Via Transilvanica”

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 17

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Via Transilvanica”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Via Transilvanica” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 36/21.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.7546/21.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7742/21.01.2022 al Compartimentului relații internaționale parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iuliași avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Invitația din partea Președintelui Asociației Tășuleasa Social înregistrată la primăria Alba Iulia cu nr. 128452/04.11.2021;

Având în vedere Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Alba Iulia 2014-2023, aprobată prin Hotărârea nr. 260/2017 a Consiliului local, Domeniul de intervenţie nr.3. Turism cultural, de afaceri și de conferințe;

Văzând prevederile art 19 (1) lit ”a” din Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b”, art. 129 (7) lit. ”d”, 129 (9) lit ”c”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Via Transilvanica” .

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de membru al în cadrul proiectului ”Via Transilvanica” în relaţie cu Președintele Asociației Tășuleasa Social și să semneze memorandumul conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze desfășurarea activităților în calitate de membru în cadrul proiectului ”Via Transilvanica” prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific legislației în vigoare, cu dispoziţiile legale aplicabile etc.

Art.4. Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Danube Competence Center

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
      Consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                        Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex