Hotărârea nr. 170 din 2022

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 170

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu nr. 121/18.03.2022

Având în vedere propunerile Comisiei de inventariere constituite în baza Dispoziţiei Primarului municipiului Alba Iulia nr. 1629/29.09.2021; referatul de aprobare nr. 32435/18.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 33056/21.03.2022 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Legii nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanței nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.108 lit. „e”, ale art.129 (2) lit. „c”, ale art.139 (3) lit.„g”, art.196 (1) lit. „a”., ale art. 286 (4), ale art. 354 și ale art. 361(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, a mijloacelor fixe, propuse la casare, cuprinse în lista cu propuneri pentru casare a Subcomisiei nr.5, pozițiile 1 - ”Domeniul public”, 2 - ”Parcuri de joaca”, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Comisia de casare va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

-Direcţiei cheltuieli

-Comisiei de casare

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                         Contrasemnează,
     consilier                                                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție ;

P.B.C.3ex