Hotărârea nr. 171 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 171

privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Având în vedere adresa nr. 878/2022 a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 22899/2022; referatul de aprobare nr. 33822/22.03.2022 al consilierilor locali Sandu Cornel Stelian și Filimon Marius; raportul de specialitate nr. 33854/22.03.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 82 (1), (2) și art. 105 (2) lit. „d” din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 (3) și art. 20 (1) lit. „i” și lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (3) lit. „a” și ale art. 196 (1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. Se modifică Art. 2 din Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia care va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă un număr de 2394 burse școlare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:

 • burse de performanță - 36

 • burse de merit - 1052

 • burse de studiu - 327

 • burse de ajutor social – 979

Art.II. Se modifică Art. 3 din Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia care va avea următorul conținut:

Art.3. Se aprobă numărul pe tipul de burse, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:”

 

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

BURSE DE PERFORMANȚĂ

BURSE DE MERIT

BURSE DE STUDIU

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

1

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”

15

239

25

110

2

Colegiul Economic „Dionise Pop Marțian”

5

23

13

120

3

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”

0

11

11

53

4

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”

0

6

2

27

5

Colegiul Tehnic „Apulum”

0

13

13

65

6

Liceul de Arte „Regina Maria”

0

89

22

36

7

Liceul cu Program Sportiv

5

87

29

137

8

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”

6

111

57

106

9

Liceul Teologic Romano – Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”

0

28

10

19

10

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

0

110

76

55

11

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

5

116

40

50

12

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

0

76

20

159

13

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

0

143

9

42

 

TOTAL

36

1052

327

 

979

 

 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.IV. Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.V. Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VI. Hotărârea se comunică:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

 • Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia

 • Inspectoratului Școlar Județean Alba

 • Direcţiei cheltuieli

 • Direcției de asistență socială

 • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                              Contrasemnează,
        consilier                                                                                                                        Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                    Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.3ex