Hotărârea nr. 172 din 2022

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 172

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 122/21.03.2022;

Având în vedere Comisia locală de ordine publică, constituită în baza Hotărârii nr. 48/2021 a Consiliului local Alba Iulia, privind constituirea la nivelul Municipiului Alba Iulia a Comisiei Locale de Ordine Publică; referatul de aprobare nr. 32342/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia; raportul de specialitate nr. 32929 /21.03.2022 al Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând:

- prevederile art. 6 lit. „a”, ale art.29 (1) lit.„c” și ale art. 30 lit. „g” din Legea poliţiei locale, nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

- prevederile Hotărârii nr. 357/2021 a Consiliului local Alba Iulia privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începand cu data de 01 ianuarie 2022, modificată prin Hotărârea nr. 393/2021 a Consiliului local Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. „d” coroborat cu art.129(7) lit.„g”, ale art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a municipiului Alba Iulia, pe anul 2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a municipiului Alba Iulia are caracter de uz intern în evidenţa Serviciului Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia,   va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;

- Poliţiei Municipiului Alba Iulia;

- Serviciului Poliţia Locală;

- Presă.   

                                                             

     

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                           Contrasemnează,
       consilier                                                                                                                      Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                   Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți

P.B.C.3ex