Hotărârea nr. 173 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin înființarea unor secții noi

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 173

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin înființarea unor secții noi

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întruni în ședință ordinară publică în data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin înfiintarea unor sectii noi - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 84/24.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 35152/24.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 285/24.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărarea nr. 467/2021 a Consiliului local cu privire la modificarea regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia;

Văzând prevederile art.21(1) lit.”b”, art. 22, 23, 24, 29, 67¹ (1) și (1¹) anexa 1, litrera „f” din Legea 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare; art.12(1), (3) lit”d” si art.13 din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului 69/2000, aprobat de Guvernul Romaniei prin Hotărâre la data de 13 septembrie 2001;

În temeiul prevederilor art. 129 (2), lit.”a”, art.129, (3), lit.”c” , art.129 (7) lit.”f”, art.139(1) și art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 – Aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 467/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, precum și din anexa acestei hotărâri, în sensul că, termenul „karate” se va citi „arte martiale” iar termenul „tenis de câmp” se va citi „tenis”.

Art.2 – Restul prevederilor Hotărârii nr. 467/25.11.2021 a Consiliului local Alba Iulia rămân neschimbate

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5 - Hotărârea se comunică :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției prefectului - Județul Alba

- Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                   Contrasemnează,
          consilier                                                                                                             Secretar general  
Tudorașcu Raul                                                                                                           Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți;

P.B.C.3ex