Hotărârea nr. 176 din 2022

privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 176

privind aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 200/30.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.37213/30.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.37399/30.03.2022 al Biroului întreținere și reparații clădiri din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 2 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată și aprofundată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/B.2.1/1, aprobat prin Ordinul 441/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit. ”f”, ale 139(1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă depunerea proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” având valoarea totală eligibilă în sumă de 4.853.061,52 lei (fără TVA), în cadrul PNRR - Compenenta 5 – Valul renovării.

Art.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico -economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

Art.3 Aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului -Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcția juridică, administrație publică locală

- Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                              Contrasemnează,
          Consilier                                                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                              Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex